logo

Pilotarea dimensiunii interculturale în curricula universitare pentru viitorii pedagogi de la USM

Evenimente

Se continuă promovarea și dezvoltarea competenței interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, inclusiv la disciplinele cu profil pedagogic. Astfel, dna dr., conf. univ. Ludmila DARII, în cadrul cursului de Etică profesională la Facultățile: Psihologie, Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială; Biologie și Pedologie; Fizică și Inginerie, cu peste 40 de studenți, au parcurs de manieră interactivă mai multe conținuturi, majoritatea temelor fiind plasate pe platforma Moodle.

Printre succesele înregistrate, dna Darii a punctat: implicarea studenţilor din toate grupele în activităţile de formare, care a impulsionat comunicarea între ei, contribuind la creşterea înţelegerii importanţei interculturalităţii în integrarea lor socioprofesională şi în cea academică. A fost efectuată evaluarea nivelului competenţei interculturale a studenţilor la etapa inițială și finală a pilotării: înţelegerea noţiunii de interculturalitate; importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi cea academică; gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţi evaluată în raport cu următorii indicatori: a) a comunica cu reprezentanţii altor etnii; b) a studia mai multă literatură despre cultura altor etnii; c) a se implica în manifestările şi în activităţile interculturale; d) a manifesta respect faţă de valorile culturale ale etniilor autohtone; e) a găsi înţelegere în diferite grupuri etnice; f) a se simţi, necondiţionat, parte integrantă a unui grup etnic etc.). Respondenţii au manifestat activism în procesul de învățare, ceea ce a motivat dezvoltarea unor abilităţi interculturale, în raport cu indicatorii vizaţi. Analiza rezultatelor pilotării permite să conchidem că impactul proiectului ”Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” în cadrul universitar este pozitiv.

Pentru detalii, a se accesa Link-ul